Recyklace

Tisk
PDF

Technologií studeného remixu (recyklace za studena)

Technologie opravy spočívá v tom, že stávající nevyhovující konstrukci vozovky ( včetně živičného krytu ) na místě za studena rozpojíme pomocí recykleru. Takto vzniklá vrstva se doplní předepsaným množstvím kameniva, cementu a asfaltu a recyklerem se provede promíchání vrstvy. Následně se provede výšková úprava graderem a zhutnění vrtvy vibračním válcem na požadovanou míru zhutnění. Vytvoří se nová únosná konstrukční vrstva z materiálu staré konstrukce vozovky , na kterou se podle třídy komunikace provede kryt z jedné nebo dvou vrstev asfaltového betonu nebo u menších zatížení jednoduchá úprava nátěrem nebo mikrokobercem.

Předností této technologie je využití materiálu stávající konstrukce, úspora kameniva, zkrácení stavební doby, odpadá bourání a odvoz na skládky.

Technologií teplého remixu (recyklace za horka)

Technologie opravy spočívá v regeneraci stávajícího živičného povrchu vozovky na místě. Původní struktura a flexibilita povrchu se obnoví. Tloušťka krytu vozovky se se zvýší jen o několik milimetrů. Takovým způsobem je možné se v mnoha případech vyhnout dalším nákladům na výškové úpravy obrubníků a chodníků atd.

Tato technologie opravy lze využít tam, kde dochází k příznakům začínajícího rozpadu vozovky např. nesoudržnost asfaltových vrstev, ztráty kameniva a pojiva, rozpraskanost povrchu, trhliny, nedostatečná drsnost povrchu, vyjeté koleje vozovky atd.

Rozlišujeme mezi dvěma metodami: Remix a Remix Plus.

Při recyklační technice Remix se povrch vozovky ohřívá samopojízdnými nahřívači. Pomocí infračerveného tepla se dosáhne nahřátí asfaltových materiálů do hloubky 6 -7 cm, potom Remixér rozpojí nahřáté materiály do hloubky 3 - 5 cm. Za účelem stabilizace a změkčení asfaltových materiálů se přidá dalších 5 - 30 % nových asfaltových směsí a asfaltu. Potom se materiály mísí, pokládají a hutní.

Při recyklační technice Remix Plus se remixuje stávající povrch vozovky při současné pokládce nové obrusné vrstvy (min 30 kg/m2) na vyrovnanou remixovanou vrstvu a obě vrstvy se za současného nahřátí hutní. Remix Plus je kombinace recyklace a pokládky nové asfaltové vrstvy s tím, že je možnost vybrat nový materiál pro obrusnou vrstvu v závislosti na zatížení atd.

Zlepšování zemin vápnem a cementem

Místní úprava zemin při zemních pracích, zvláště úprava jemnozrnných zemin vápnem je postup, který umožňuje využít k budování zemních těles naplavených a jílových zemin, které by jinak byly pro své vlastnosti vyváženy na skládku a nahrazovány novým sanačním materiálem. Zlepšování zemin zajišťujeme frézou Wirtgen WR 2500.

Zpracování vybouraných živičných ker na místě, odběr tohoto materiálu k pozdějšímu zpracování.

  • 01.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg