Realizace staveb

Tisk
PDF

Provádíme veškeré opravy i novostavby v oboru dopravy, a to jak pro soukromý tak i státní sektor. Zajišťujeme veškerou činnost komplexně od návrhu až po realizaci. Jsme schopni Vám připravit studii a tuto dovést přes stavební povolení k realizaci a následné kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Při výstavbě zajistíme nejen výstavbu komunikací, ale s tím i související inženýrské sítě a případnou výstavbu pozemních objektů. Vzhledem k našemu zaměření na bezpečnost v silniční dopravě realizujeme všechny bezpečnostní prvky, které jsou dle nás vhodné pro umístění na komunikacích v ČR.

Dopravně-bezpečnostní prvky

Vyvýšené přechody pro chodce

Vzhledem k tomu, že nehodovost v České republice dosahuje téměř evropského maxima, je potřeba tvorby bezpečnějších podmínek pro přecházení velmi akutní. Nájezd pomocí ramp výrazně sníží rychlost vozidel a řidiče jednoznačně upozorní na existenci přechodu pro chodce. Zároveň se minimalizuje výškový rozdíl vůči chodníku a tím se stává přechod bezbariérovým. Umísťuje se zejména v blízkosti škol a veřejných budov.

Vjezdové zpomalovací ostrůvky

Zvýšené plochy výrazně snižují rychlost motorových vozidel a nutí řidiče ke zvýšení pozornosti. Účelem ostrůvku je zajistit zpomalení vozidel na vjezdu do obce. Kromě redukce rychlosti zvyšuje ostrůvek na vjezdu do obce bezpečnost silničního provozu i tím, že znemožňuje nebezpečné předjíždění.

Údržba komunikací

Vysprávky vozovek recyklovanou asfaltovou směsí

Modernizovaná řada recyklátoru BAGELA je zvláště vhodná při lokální opravě komunikací s využitím vybouraných a vyfrézovaných asfaltových směsí z vozovek. Recyklace živičných směsí je plynulý proces, který začíná ofrézováním nebo vybouráním této směsi ze stávající vozovky a končí jejím opětovným znovupoužitím jako živičné vrstvy aplikované při teplotě 150-180°C. Hlavní výhodou této technologie je zpětné využití asfaltových ker a frézované asfaltové drti a tím šetření životního prostředí. Recyklace za horka na místě šetří surovinové zdroje, náklady a odstraňuje problematiku skladování vybouraného a vyfrézovaného asfaltového materiálu.

Technologií JET-PATCHER

Jedná se o opravy výtluků,povrchové úpravy překopů,opravy drobných poruch a trhlin v živičném krytu , vysprávku nerovností na penetračních úpravách nanášením obalované drti s asfaltovou emulzí pod tlakem na opravované místo. Technologie je vhodná i pro provádění menších zpevněných ploch z kameniva 32/63 se zástřikem drtí 4/8, 8/16.

Vysprávky obalovanou drtí

Jedná se o provádění vysprávek výtluků menšího rozsahu obalovanou drtí za horka, vhodné především pro opravy na tzv. živičných kobrecích.

Zajišťujeme opravy zařízení ve vozovce

 • opravy a zřízení dešťových vpustí
 • zajištění odvodnění
 • opravy dlažeb vozovek i chodníků
 • opravy revizních šachet
 • opravy bezpečnostních zařízení na silnici (svodidla, směr. sloupky, zábradlí a pod.)

Zemní a bourací práce

Naše firma zajišťuje zemní a bourací práce všeho druhu.

 • 03.jpg
 • 01.jpg
 • 05.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg
 • 08.jpg
 • 07.jpg